Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити сайт https://ua.projectvint.com/ кращим.
Продовжуючи ним користуватися, ви погоджуєтеся на обробку персональних даних у відповідності з політикою конфіденційності
Добре

Політика обробки персональних даних

1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI. (далі - Закон про персональні дані) і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, вжиті Sessia GmbH (далі – Оператор).

1.1. Найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності Оператор ставить дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці їх персональних даних, у тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Ця Політика обробки персональних даних Оператора (далі – Політика) поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про відвідувачів сайту https://ua.projectvint.com

2. Основні терміни, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних із застосуванням комп’ютерної техніки.

2.2. Блокування персональних даних – це тимчасове призупинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також комп'ютерних програм і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://ua.projectvint.com

2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку.

2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких без використання додаткової інформації неможливо визначити належність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням або без використання засобів автоматизації з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами, що організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних для обробки. оброблятися, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувачем веб-сайту https://ua.projectvint.com.

2.9. Персональні дані, дозволені суб’єктом персональних даних на розповсюдження – персональні дані, доступ до яких надається необмеженому колу осіб суб’єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволену суб’єктом персональних даних на розповсюдження. у порядку, встановленому Законом про персональні дані (далі – дозволені до поширення персональні дані).

2.10. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://ua.projectvint.com

2.11. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

2.12. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформації та телекомунікаційних мереж або надання доступу до персональних даних іншим способом.

2.13. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави, органу іноземної держави, іноземній фізичній чи іноземній юридичній особі.

2.14. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Основні права та обов'язки оператора

3.1. Оператор має право:

 • - отримувати від суб’єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;
 • - продовжувати обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних за наявності підстав, визначених Законом про персональні дані, у разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних;
 • - самостійно визначати склад та перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані чи іншим законом. федеральні закони.

3.2. Оператор зобов'язаний:

 • - надавати суб’єкту персональних даних на його вимогу інформацію щодо обробки його персональних даних;
 • - організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • - реагувати на звернення та запити суб’єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;
 • - повідомляти уповноваженому органу з питань захисту прав суб’єктів персональних даних на запит цього органу необхідну інформацію протягом 30 днів з дня отримання такого запиту;
 • - публікувати або іншим чином надавати необмежений доступ до цієї Політики обробки персональних даних;
 • - вживати правових, організаційних та технічних заходів щодо захисту персональних даних від несанкціонованого або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших протиправних дій щодо персональних даних;
 • - припинити передачу (поширення, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку та знищити персональні дані в порядку та випадках, передбачених Законом про персональні дані;
 • - виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональні дані.

4. Основні права та обов’язки суб’єктів персональних даних

4.1. Суб’єкти персональних даних мають право:

 • - отримувати інформацію про обробку своїх персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Інформація надається Оператором суб’єкту персональних даних у доступній формі та не повинна містити персональних даних, що стосуються інших суб’єктів персональних даних, за винятком наявності законних підстав для розголошення таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлюється Законом про персональні дані;
 • - вимагати від Оператора уточнення своїх персональних даних, блокувати або знищувати їх, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, отриманими незаконним шляхом або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати законних заходів для захисту своїх прав;
 • - висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування товарів, робіт і послуг на ринку;
 • - відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • - оскарження до уповноваженого органу з питань захисту прав суб’єктів персональних даних або до суду протиправних дій чи бездіяльності Оператора при обробці їх персональних даних;
 • - здійснювати інші права, передбачені законодавством України.

4.2. Суб’єкти персональних даних зобов’язані:

 • - надати Оператору достовірні дані про себе;
 • - повідомляти Оператора про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.

4.3. Особи, які надали Оператору недостовірну інформацію про себе або інформацію про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

5.1. Повне ім'я.

5.2. Електронна адреса.

5.3. Номери телефонів.

5.4. Сайт також збирає та обробляє анонімні дані про відвідувачів (включаючи файли cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інші).

5.5. Далі в тексті Політики зазначені дані об’єднані загальним поняттям «Персональні дані».

5.6. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються раси, національності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, інтимного життя, Оператором не здійснюється.

5.7.1 Користувач безпосередньо надає згоду на обробку персональних даних, дозволених до передачі Оператору.

5.7.2 Оператор зобов’язаний не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання зазначеної згоди Користувача оприлюднити необмежену кількість інформації про умови обробки, про наявність заборон та умови обробки. осіб персональних даних, дозволених до розповсюдження.

5.7.3 Передача (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, санкціонована суб’єктом персональних даних на розповсюдження, має бути припинена в будь-який час за заявою суб’єкта персональних даних. Ця вимога повинна містити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти або поштову адресу) суб’єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, порядок обробки яких підлягає розірванню. Персональні дані, зазначені в цьому запиті, можуть оброблятися тільки Оператором, якому він направлений.

5.7.4 Згода на обробку дозволених до розповсюдження персональних даних припиняє свою дію з моменту отримання Оператором запиту, зазначеного в п. 5.7.3 цієї Політики обробки персональних даних.

6. Принципи обробки персональних даних

6.1. Обробка персональних даних здійснюється на законній та чесній основі.

6.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.

6.3. Об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється для цілей, несумісних одна з одною, не допускається.

6.4. Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.

6.5. Зміст та обсяг оброблених персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних щодо заявлених цілей їх обробки.

6.6. При обробці персональних даних забезпечується достовірність персональних даних, їх достатність, а в разі необхідності – відповідність цілям обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або забезпечує їх вжиття для видалення або уточнення неповних чи недостовірних даних.

6.7. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж це вимагається цілями обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений законом, угодою до якого суб'єктом персональних даних є сторона, бенефіціар або поручитель. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються при досягненні цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом.

7. Цілі обробки персональних даних

7.1. Мета обробки персональних даних Користувача:

 • – інформування Користувача шляхом розсилки електронних листів;
 • – укладення, виконання та розірвання цивільно-правових договорів;
 • – надання Користувачеві доступу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на сайті https://ua.projectvint.com

7.2. Оператор також має право надсилати повідомлення Користувачеві про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різноманітні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору електронний лист на адресу OFFICEUKRAINE@FREEDOMGROUPINT.COM з поміткою «Відмовитися від сповіщень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

7.3. Знеособлені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів Інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його контенту.

8. Правові підстави обробки персональних даних

8.1. Правовими підставами для обробки персональних даних Оператором є:

 • – статутні (установчі) документи Оператора;
 • – договори, укладені між Оператором та суб’єктом персональних даних;
 • – федеральні закони, інші нормативні правові акти у сфері захисту персональних даних;
 • – Згода Користувачів на обробку їх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених до розповсюдження.

8.2. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в тому випадку, якщо вони заповнені та/або надіслані Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://ua.projectvint.com або надіслані Оператору електронною поштою. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

8.3. Оператор обробляє анонімні дані про Користувача, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

8.4. Суб’єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання своїх персональних даних і дає згоду вільно, за власним бажанням та у власному інтересі.

9. Умови обробки персональних даних

9.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

9.2. Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених законом, для здійснення функцій, повноважень і обов'язків, покладених законодавством України на оператора.

9.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягає виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження.

9.4. Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною або вигодонабувачем чи поручителем якого є суб’єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб’єкта персональних даних або договору, за яким суб’єкт персональних даних персональні дані будуть бенефіціаром або поручителем.

9.5. Обробка персональних даних необхідна для реалізації прав і законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб’єкта персональних даних.

9.6. Здійснюється обробка персональних даних, доступ до яких надається необмеженому колу осіб суб’єктом персональних даних або за їх бажанням (далі – загальнодоступні персональні дані).

9.7. Здійснюється обробка персональних даних, що підлягає опублікуванню або обов'язковому розголошенню відповідно до закону.

10. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом здійснення правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для повного дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

10.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів для недопущення доступу сторонніх осіб до персональних даних.

10.2. Персональні дані Користувача ніколи і ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства або якщо суб’єкт персональних даних надав Оператору згоду на передачу даних третій особі для виконання зобов’язань. за цивільно-правовим договором.

10.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних Користувач може самостійно їх оновити, надіславши повідомлення Оператору на електронну адресу Оператора OFFICEUKRAINE@FREEDOMGROUPINT.COM з позначкою «Актуалізація персональних даних».

10.4. Строк обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких збиралися персональні дані, якщо інший строк не передбачено договором або чинним законодавством.

Користувач може в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши повідомлення Оператору електронною поштою на електронну адресу Оператора OFFICEUKRAINE@FREEDOMGROUPINT.COM з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

10.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, включаючи платіжні системи, засоби зв’язку та інші постачальники послуг, зберігається та обробляється цими особами (Операторами) відповідно до їх Угоди користувача та Політики конфіденційності. Суб’єкт персональних даних та/або Користувач зобов’язаний самостійно своєчасно ознайомлюватися із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, у тому числі постачальників послуг, зазначених у цьому пункті.

10.6. Установлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених до поширення, не застосовуються у випадках обробки персональних даних. в державних, громадських та інших суспільних інтересах, визначених законами України.

10.7. Оператор забезпечує конфіденційність персональних даних при обробці персональних даних.

10.8. Оператор зберігає персональні дані у формі, що дозволяє визначити суб'єкт персональних даних, не довше, ніж це вимагається цілями обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений законом, угодою, до якого суб'єктом персональних даних є сторона, бенефіціар або поручитель.

10.9. Умовами припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення строку дії згоди суб’єкта персональних даних або відкликання згоди суб’єктом персональних даних, а також виявлення неправомірна обробка персональних даних.

11. Перелік дій, які виконує Оператор із зібраними персональними даними

11.1. Оператор збирає, записує, систематизує, накопичує, зберігає, уточнює (оновлює, змінює), вилучає, використовує, передає (розповсюджує, надає, здійснює доступ), знеособлює, блокує, видаляє та знищує персональні дані.

11.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з прийомом та/або передачею отриманої інформації через інформаційно-телекомунікаційні мережі або без них.

12. Транскордонна передача персональних даних

12.1. Перед початком транскордонної передачі персональних даних Оператор зобов’язаний переконатися, що іноземна держава, на територію якої передбачається здійснити передачу персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

12.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вимогам, може здійснюватися лише за наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу своїх персональних даних та/або виконання договір, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

13. Конфіденційність персональних даних

Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не передавати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.

14. Прикінцеві положення

14.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавлять щодо обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за електронною поштою OFFICEUKRAINE@FREEDOMGROUPINT.COM.

14.2. У цьому документі будуть відображені будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково, доки її не буде замінено новою версією.

14.3. Поточна версія Політики у відкритому доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою https://ua.projectvint.com/privacy/.